Από τον Νοέμβριο του 2016, ισχύει η πιο κάτω δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής:

Τύπος Επένδυσης (Εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Κατανομή στόχος,
%
Επιτρεπόμενα όρια, %
Επενδύσεις “Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης” 27,5  
Παγκόσμιες Μετοχές Ενεργής Διαχείρισης 5 0 – 5
Έργα Υποδομής 5 0 – 10
Εγχώρια Ακίνητη Περιουσία 10 0 – 15
Διασπαρμένα Κεφάλαια Ανάπτυξης (DGF) 7,5 0 – 10
Επενδύσεις “Σταθερού Εισοδήματος” 72,5  
Εγχώρια Ομόλογα 7,5 510
Μετρητά 50 40 – 70
Δάνεια Μελών 15 5 – 20
ΣΥΝΟΛΟ 100  
Αναμενόμενη απόδοση στη 10ετία 2,9% ανά έτος
Επενδυτικός κίνδυνος  (5% χαμηλότερη απόδοση στη 10ετία) 0,6% ανά έτος